logo

Moudrost

Je neuchopitelné vědění toho,

co je správné, kterého nelze

dosáhnout pouhou inteligencí.

Musí být vrozeno, předáno

nebo získáno zkušenostmi.

Česká státní správa je tvořena mnoha různými úřady, které obhospodařují mnoho různých oborů lidské činnosti. A bohužel zde velmi často platí známé české pořekadlo, že pravá ruka neví, co dělá ta levá. Zároveň se stává čím dál častěji diskutovanou hmotná odpovědnost úředníků, neboť rozhodují o věcech veřejného zájmu a operují s duševním, či hmotným bohatstvím, jehož hodnota dosahuje i miliard Korun. Nový software pro státní správu, který jsme nazvali Czech check, má potenciál vyřešit oba tyto problémy naráz. Zatímco nyní ve státní správě funguje pro správu dat několik uzavřených systémů, Czech check bude navržen jako společný systém pro celou státní správu (samozřejmě krom institucí, u kterých to není na místě, jako je například BIS). Díky tomu bude určitá informace pouze na jednom místě a nestane se tedy, že dvě různé instituce budou mít o jedné a té samé informaci dva různé záznamy.

Systém bude fungovat tak, že každý jeden úředník bude mít svůj vlastní účet, jehož přihlašovací údaje zná pouze on. A dle toho, který úřad a na jaké pozici zastává, bude mít úředník k datům přístup. Některá bude moci měnit, některá si bude moci pouze zobrazit a k některým nebude mít přístup vůbec. Pracovník stavebního úřadu tedy bude moci například měnit data týkající se stavebního povolení, zobrazit si informace o staviteli nutné pro stavební řízení, ale nebude mít přístup například k jeho záznamům v registru řidičů. Díky specifickému ID přiřazenému ke každému účtu bude systém zaznamenávat, kdo provedl změnu dat nebo rozhodnutí v dané otázce. Při závažném pochybení úřadu tedy bude viník dohledatelný.

Czech check však není jen to. Pro nás jde zároveň také o seznam věcí, které je třeba změnit. A není jich málo. Některé jsou zásadnější, některé méně. Českou republiku však rozhodně čeká spousta práce. Své náměty na další zlepšení, prosím, posílejte na info@5bran.cz, děkujeme. Seznam budeme postupně aktualizovat.

Stát by měl být moudrým a vitálním starcem, ke kterému mohou občané vzhlížet a vážit si ho. Skutečný respekt nelze být vynucen, skutečný respekt musí být zasloužen. Nelze jej docílit vyvoláním strachu ani vynutit mocí. Stát smí předpokládat nepoctivost, ale nesmí nastavovat pravidla, která postihují i poctivé. Dobrý hospodář lid spojuje, ne rozděluje. Kritiku ze strany oponentů či opozice vnímá jako konstruktivní podněty k dialogu a rozpory řeší důstojně a s chladnou hlavou. Respektováníhodný je člověk, který neváhá bránit dobro, nebojí se postavit zlu a má dostatek pokory pro uznání svých chyb. Takového člověka budou lidé následovat přirozeně. Dobro musí být šířeno, ne utlačováno. Zlo musí být pojmenováno, ne relativizováno. Chyby musí být napravovány, ne zatajovány. Politici musí být připraveni, nést za své jednání zodpovědnost. Konání politiků musí být upřímné, ne předstírané. Politika není špinavé prostředí, pouze jsou v ní někdy špatní lidé. I ty nejpozitivnější myšlenky mohou být překrouceny a zneužity.

Aby byl naplněn smysl a účel demokracie, je bezpodmínečné, aby si každý jeden z nás uvědomil a připustil svou důležitost pro společnost, potenciál, který v sobě nosí a dalekosáhlé negativní dopady jeho nevyužití. Každý jeden hlas je důležitý. Každý jeden hlas může rozhodnout o tolik potřebné změně v naší společnosti. Moudrý člověk se nepovyšuje nad ostatní, ale zároveň také zná svou hodnotu. Střeží své zvolené zástupce, kterým věnoval svou důvěru a dá najevo nesouhlas, pokud jsou jejich činy v rozporu s ideály demokracie či lidskosti. Politikům odpouští, ale nezapomíná. Moudrý člověk vede k zájmu o společnost a politiku také své děti. Ví, že je to nezbytné pro jejich lepší budoucnost. Kritické myšlení by měl člověk uplatňovat nejen vůči svým oponentům, ale rovněž i vůči svým oblíbencům. Vše je důležité. Vše souvisí se vším.

Zpět na hlavní stránku