logo

I. Veřejné prohlášení

Naše společnost je rozštěpená. Zloba a lhostejnost dostávají čím dál více prostoru. Je to způsobeno vládou zášti a strachu. Důsledkem je zatrpklost, nenávist ke všem cizím, ale někdy i blízkým lidem a všemu neznámému. Náš národ hrubne. Dobro je stále více relativizováno. Co bylo včera neslušné, je dnes přecházeno, co bylo včera nepřijatelné, je dnes běžné. Co bylo projevem přirozené slušnosti, je opomíjeno. Ti, jenž vydávají nařízení, jsou zároveň i ti, kteří je první porušují. Ač tomu povětšinou nevěnujeme pozornost, naše kulturnost upadá. Ač to mnohdy nepociťujeme, naše duše trpí.

Těžké časy však neprožívá pouze naše niterní osobnost, ale také hospodářské a ekonomické společenství, jeho vztahy a vazby. Finanční i hmotné státní rezervy, které jsme si za roky nastřádali díky tomu, že si každý z nás, ač donucen, odepřel část svých finančních prostředků, jsou nyní s lehkostí rozprodávány za účelem snížení deficitu státní pokladny, který se nám občanům na oko nemá jevit tak závratně vysoký, jako ve skutečnosti je. I přes tento klam je však nejvyšší za poslední desítky let, vyšší než v době recese. Namísto dlouhodobých systémových národohospodářských konceptů jsou zaváděna populistická opatření, cílená pouze na okruh voličů současné vlády, kteří jsou tímto obelháváni. Namísto pomoci lidem v těžkých životních situacích je živena půda pro exekutorskou mafii. Nyní, v době virové epidemie, jsou navíc záměrně upozaděni domácí výrobci zdravotnických ochranných prostředků ve prospěch komunistické diktaturní Číny, předsedy vlády České republiky a spřátelených oligarchů, který má u jejích bank miliardové dluhy. Relativní blahobyt, ve kterém nyní velká část naší populace žije, nás nabádá zapomínat na přirozený koloběh života a smrti, vítězství a proher, dostatku a strádání. Toto vše, společně s chaoticky a plošně zaváděnými protivirovými opatřeními, která ničí ekonomiku země, citelně prohloubí dopady přicházející hospodářské recese.

Kromě nás samotných a naší ekonomiky, je zde ještě další oběť současné vládní politiky. Je to příroda. A i přes to, že značná část lidské populace tento fakt stále odmítá, naše civilizace má stále rostoucí vliv na podobu životního prostředí a přírody samotné. Vládou je schvalováno trávení zvířat na polích jedy. V zemědělství jsou využívány pesticidy. Z továren jsou vypouštěny chemikálie. Tyto škodlivé látky umělého původu, které příroda jen těžce odbourává, v ní zůstávají a hromadí se po mnoho let. A vláda, která má tomuto zabránit, naopak přijímá zákony, které tomu jdou naproti, protože největší zemědělský koncern v zemi patří do svěřenského fondu předsedy vlády. Vedle toho postihují naši krajinu rok od roku větší sucha. Namísto zalesňování jsou lesy káceny čím dál nešetrnější cestou. Namísto zadržování vody v krajině je krajina čím dál více devastována. Namísto úcty k přírodě, se jí lidé čím dál více vzdalují.

Vrcholní politici jsou volení zástupci státu, ne jeho majitelé. A přestože má slovo „vláda“ význam, mít nad někým moc, již někteří chápou špatně, také jako mít výhody bez závazku či volnost ve všem bez postihu, je politika službou státu a veřejnosti. To znamená každému jednomu jeho občanu. Pokud však vrcholní představitelé státu přetváří politiku ve službu několika vyvoleným zločincům, namísto ve prospěch občanům na jejich úkor, je nejen legitimní, ale nyní již i nutné, využít našeho práva zakotveného v Ústavě České republiky, postavit se tomuto zločineckému jednání na odpor. Postavit se na odpor vládě, která nás mimo jiné zaprodává diktaturním režimům je nejen naše právo, ale i naše povinnost. Překonejme tedy osobní spory a připravme se k boji za demokratický, právní a svobodný stát. Poté, co bude boj u konce, nám cestu ke svobodě pomůže nalézt těchto pět bran. Osvojme si je, prosím.

Nadešel čas, nazývat věci pravými jmény. Nadešel čas, říct nahlas a veřejně nepříjemnou pravdu. Všichni dobře víme, co se v naší vlasti odehrává. Lidé nejsou nevědomí. Stát ovládá mafie. Fašistická vláda omezuje naše občanská a lidská práva, ničí ekonomiku země a hraje si s naším podvědomím pomocí dezinformací, cílených na ty nejnižší pudy. Přesně tak – ta vláda, která má jednat v zájmu občanů, jenž ji financují odvodem daní.

Česká republika je zemí, v níž by měl fungovat demokratický a právní řád. Namísto toho zde však státní samospráva již dlouhou dobu selhává. A ať chceme nebo ne, hlavním strůjcem toho není nikdo jiný než Andrej Babiš. Zde je však třeba říci, že k jeho politickému úspěchu mu pomohlo chování všech polistopadových vlád ODS a ČSSD. Dotyční, ať svou vinu raději přiznají a napraví, než zapřou. Potřeba říci, je ale také to, že již tehdy byl Andrej Babiš jedním z těch, kteří tyto vlády korumpovali a zneužívali je ke svému osobnímu prospěchu a ilegálním aktivitám – což z jeho politické kampaně, založené na tom, jak špatné byly předchozí vlády, dělá velmi pokrytecké hnutí.

Také nyní je to on, kdo přinejmenším posledních šest let poškozuje tento stát a nese zodpovědnost za jeho chod. Poškozuje společně s komunisty, na ty nesmíme nikdy zapomínat. A vězte, že toto není anti-Babiš kampaň. Toto je vzepjetí obelhaného a okradeného lidu. Je to vzepjetí proti lžím, vzepjetí proti korupci a klientelismu, vzepjetí proti zkaženosti, vzepjetí proti plížící se totalitě. Děje se to před našima očima, za bílého dne. Důkazy jsou do očí bijící, kdo chce ten vidí, kdo nechce… Špatný není člověk, který poskytne druhému důvěru a nechá se jím podvést. Špatný je až ten, který si nepřizná, že se v podvodníkovi zmýlil a nepostaví se mu, aby tak věci napravil.

Státní samospráva České republiky a veškeré instituce, jež mají zajišťovat dodržování práva v této zemi, již řadu let selhávají. Proto je dnes již zřejmé, že my občané, jsme poslední záchranou demokracie a poslední nadějí na obranu právního státu. Pokud si spravedlnost sami nevybojujeme, nebudeme ji mít. Postavit se Andreji Babišovi s jeho hnutím složeným z prospěchářů, chronických lhářů či jím snadno ovladatelných koutek a zbavit tak tuto zemi jejich destruktivního vlivu, samozřejmě neznamená, že poté bude už jen dobře. Je to však první nezbytný krok k nápravě současné situace. Pro uzdravení naší společnosti, je třeba vykonat mnoho. Toto je však první bezpodmínečná věc, kterou musíme začít. A je třeba, být při tom nekompromisní. Relativizování zločinu již bylo dost.

V ruce 2014 vláda Bohuslava Sobotky naprosto účelově odhlasovala změnu Lustračního zákona tak, aby ministři a jejich náměstci nepodléhali lustračnímu osvědčení. Je to naprosto jasný případ zneužití moci a změny dobrého zákona ve špatný. Je to naprosto jasný důvod, proč ani současná vláda není legitimní. Andrej Babiš a nejspíše i další lidé, by lustrací neprošli. A nezáleží na jménu, ale na tom, že je to špatný člověk. Mluvíme zde o konfidentu StB. A nejspíše to víte, ale je dobré to připomenut – StB byla tou státní „agenturou“, která své vlastní občany při výsleších mučila, a nejednou zůstalo něčí tělo pohozené někde u řeky. To je Andrej Babiš, agent číslo 25085 s krycím jménem Bureš. Na tomto se podílel, proto mu tak lidé říkají.

Kdybychom žili v zemi s vyspělejší politickou kulturou, stačilo by, že na Letenské pláni protestovalo přes 200 tisíc lidí a ti, proti kterým byl protest namířen, by přiznali, že pro tuto zemi nejsou ti praví, odstoupili by a dali by příležitost někomu lepšímu. A je prokázaným faktem, že v zahraničí politici odstupují za setinu toho, co je u naší vlády téměř na denním pořádku. Andrej Babiš však prohlásil, že nikdy neodstoupí. To je pro nás jasný signál. Vzkazuje nám tím, že po dobrém to s ním nepůjde. A my s ním dle toho musíme jednat. Proto je zřejmé, že se již nestačí scházet na náměstích a dalších místech, kde tomu on a jemu věrní, nejsou přítomni. Naše protesty ignorují a takto je budou ignorovat i nadále. Za poslední tři roky dostali tolik příležitostí k sebereflexi a ke změně svého počínání. Náš odpor k nepravostem, kterých se tato vláda dopouští, byl vyjádřen velmi mírným způsobem. Nyní je však třeba, je s důsledky jejich počínání konfrontovat. Každý člověk se smí chovat, dle jeho uvážení, ale musí počítat s tím, že za jisté chování přijdou důsledky.

Tato vláda, složená z lehce ovladatelných loutek, jejichž voditelem je konfident StB, je naprosto nelegitimní a my občané jsme poslední hybnou silou, která se jí může postavit. Z toho důvodu je nutné, spojit naše společné síly a dát plně najevo vůli většiny občanů tohoto národa. Dát plně najevo, že je naprosto nepřijatelné, aby současná vláda setrvávala ve své funkci a dále poškozovala tuto zemi. Dát najevo, že je urážkou instituce Úřadu vlády jako takové, aby tito lidé vůbec vstupovali na její půdu. A především dát najevo to, že v této zemi máme demokratický systém a neexistuje, aby byl předsedou vlády konfident StB a aby byla vláda s tichou podporou komunistů, kteří jsou zosobněním minulého totalitního režimu a přesným opakem demokracie a kteří tuto vládu navíc při různých příležitostech vydírají. Evropská unie nyní definitivně potvrdila to, co již několik let víme – střet zájmů Andreje Babiše. Jakékoliv úkony osob jednajících ve střetu zájmů, se jím stávají neplatnými. I z tohoto důvodu je vláda Andreje Babiše naprosto nelegitimní.

Lidé nejsou neomylní a mohou si ve volbách zvolit špatně. Za tři roky od toho pak mohou názor na zvolené představitele ve světle jejich činů změnit. A kdyby šlo o pár drobností v průběhu tří let, národ by se takto nebouřil. Zde jde však o tak závažné jednání v rozporu s právem, obecnými morálními zásadami, veřejnými zájmy občanů i zdravím rozumem a v tak vysoké míře, že je nezbytné, učinit tomu přítrž.

Z toho důvodu, jakožto občané České republiky, z práv a povinností z toho vyplývajících, vyhlašujeme od pondělí 7. prosince 2020 od pěti hodin ráno blokádu Úřadu vlády České republiky. Když pomineme to, že tato vláda neměla vůbec vzniknout, je absolutně nekompetentní k naplnění účelu své existence a je proti zájmu tohoto státu i jeho obyvatel, aby nadále vykonávala svoji funkci ve stávajícím složení. Úřad vlády nesmí být v chodu, dokud ho řídí tito zločinci.

Požadavky INICIATIVY Pět bran ke svobodě a povstalých občanů
České republiky tedy jsou: www.5bran.cz/pozadavky

Neustoupíme, dokud tyto požadavky nebudou splněny a zůstaneme tak dlouho, jak bude třeba. Ve dne nebo v noci. 24 hodin denně. Nejsme anarchisté, právě naopak – bráníme dodržování zákonů. Neútočíme na stát, cítíme nutnost zakročit proti těm, kteří ho nejvíce poškozují. My nejsme agresoři, k těmto krokům nás donutila arogance a neschopnost současných představitelů vlády a záleží opět pouze na nich, kam daleko nás donutí zajít.

Projevit vůli lidu je definicí demokracie. A přesto, že se nám protistrana snaží namluvit, že je v přesile a je zbytečné, jakkoliv se pokoušet o nápravu systému, opak je pravdou. Občanů, kteří mají vědomí toho, že je tento stav věcí velmi špatný, je většina. Jen to tak na první pohled nevypadá, protože vládnoucím egomaniakům se podařilo lid rozdělit na v tuto chvíli podružných společenských problémech, smyšlených hrozbách či uměle přiživovaném strachu. Chceme se však dále nechat takto ovládat? Věřím, že ne. Věřím, že se dokážeme sjednotit tak, jako již vícekrát v historii tohoto národa a vybojovat si zpět právní, spravedlivý a svobodný stát.

Pokud však nic neuděláme a dopustíme, aby takovýmto lidem jejich zločiny prošli, vytvoříme tak velmi nebezpečný precedens. Řekneme tím, že po nich mohou přijít další jim podobní nebo možná ještě horší a projde jim to znovu, nemusejí se ničeho obávat. Nedílnou součástí demokracie je dialog. Když je však demokracie v takto bezprecedentním ohrožení, jsou zároveň její nezbytnou součástí také činy. Vést debaty vždy nestačí. Demokracie nesmí stát v cestě při obraně demokracie.

Jedním z mechanismů, které v zemi udržují svobodu, je veřejný přístup k informacím. Odvolání dozorčí komise a postupné dosazování poslušných loutek Andreje Babiše a komunistů do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, je tedy jasným pokusem o převzetí kontroly nad medii a útokem na svobodu slova a práva na informace. Proto je třeba ubránit také veřejnoprávní Českou televizi.

Andrej Babiš s Markem Prchalem vsází na politiku nejmenšího zla a říká, že nejmenší zlo jsou právě oni, a proto by je prý lidé měli volit. Ani to však není pravda. Negativní následky jeho vládnutí jsou enormní. Stačí se podívat na zadlužení státu, počty lidí, které dostali do existenčních potíží nebo na rozdělenou a rozvrácenou společnost, ve které žijeme. Ale především, volit nejmenší zlo, je cesta, která vede do totality. Volit si musíme ty, kteří nám nejvíce pomohou, ne ty, kteří nám nejméně ublíží. Předvolební spekulace, že malé strany, byť s dobrými úmysly, se do sněmovny nedostanou, protože jsou příliš slabé, jsou podanou rukou těm se špatnými úmysly.

A že byl Andrej Babiš demokraticky zvolen ve volbách? Pak je naše otázka, zda byly tyto volby skutečně demokratické. V demokratických volbách má vyhrát kandidát, který má své zemi co nabídnout více než ti ostatní, a to na základě pravdivých informací. Volby se nemají vyhrávat za pomocí lží, šíření dezinformací a očerňování protikandidátů, tak jako tomu právě u těchto voleb bylo. Takové volby demokratické nejsou.

Tato akce však nemá mít násilnou formu. Budeme stát a bránit Úřad vlády vlastními těly před StBáky a dalšími zločinci, ale budeme to dělat nenásilně. Zkompromitování takovýchto akcí pomocí záměrně vyvolaného násilí, je dnes již známou očerňovací technikou. Proto se předem od jakýchkoliv projevů násilí distancujeme a prosíme demonstrující, aby se jich také vyvarovali. To však neznamená, že se nebudeme bránit případnému nepřiměřenému podporu. Ten by však správně ani neměl přijít. Je totiž třeba, si uvědomit, proč vznikla policie a další podobné instituce ve státě. A přestože se má za to, že hlavním úkolem policistů, je poslouchat rozkazy nadřízených, není tomu tak. Účelem policie a podobných institucí, je zajistit dodržování práva a ústavnosti ve státě. A protože jsou členové vlády ti, kteří tuto zemi nejvíce poškozují a porušují při tom i tu nejzákladnější legislativu, neměla by policie a další zakročit proti nám, ale naopak se k nám připojit a konečně zakročit proti nim.

Příliš mnoho lidí již příliš dlouhou dobu tráví svůj volný tím, že napravují a dohání to co měla, ale nedokázala zajistit současná vláda. Pojďme tuto energii použít ještě smysluplněji. Pojďme se zasadit o to, aby byli členy lepší lidé. Takový, po kterých nebudeme muset napravovat jejich chyby. Proto, ať jste známá osobnost, či řadový občan, chudý či bohatý, měšťan nebo vesničan, politik, úředník nebo dělník. Přidejte se k nám a přijde se postavit za právní, svobodný a spravedlivý stát.

V České republice, duben 2020

Zpět na hlavní stránku